8 december 2016

Eindejaarsactie

 

Eindejaarsactie 2016

Het einde van het jaar is alweer in zicht.

Dat betekent dat u zich moet afvragen of er nog acties zijn die u dit jaar moet doen om nog fiscaal voordeel te behalen, of dat u juist beter kunt wachten tot in het nieuwe jaar.

De meest in het oog springende aandachtspunten hebben wij hierna voor u op een rij gezet.

• Hoe om te gaan met beloning van meewerkende partner in de onderneming?

Moet de meewerkaftrek worden toegepast of wordt een reële arbeidsbeloning betaald?

Of is het raadzaam dat de partner zelfs toetreedt tot de onderneming?

• Investering in 2016 i.v.m. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De ondernemer kan een deel van de kosten van investeringen in aftrek brengen via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De aftrek is mede afhankelijk van de hoogte van de totale investeringen in 2016. Misschien is het juist handiger een (grote) investering uit te stellen tot begin volgend jaar. Het kan ook lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren. De aftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt.

• Plan uw kosten

Misschien is het beter om bepaalde kosten nog dit jaar te laten vallen. Of juist in 2017.

• Afwaardering vorderingen, bedrijfsmiddelen of voorraden?

Het afwaarderen van vorderingen, bedrijfsmiddelen of voorraden kan voor de onderneming een fiscale aftrekpost opleveren, waardoor minder belasting is verschuldigd. Of kunt u een voorziening vormen?

• Voorkom verliesverdamping

Als u in het verleden verliezen heeft geleden met uw onderneming, dan kunt u deze mogelijk nog verrekenen met winst die u in 2016 maakt. Deze verrekening is echter niet onbeperkt. Hebt u nog openstaande niet-verrekende verliezen, dan kunt u verdamping hiervan mogelijk voorkomen. Misschien kunt u zogeheten stille reserves realiseren? Of kunt u het moment van winstneming nog beïnvloeden (een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan mogelijk in december extra aantrekkelijk)?

• Hebt u goede, schriftelijke overeenkomsten?

Volgens de wet moeten alle overeenkomsten tussen een B.V. en de DGA schriftelijk worden vastgelegd. Ga na of overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, leningsovereenkomst, rekening-courant-overeenkomst etc.) schriftelijk zijn vastgelegd. Een schriftelijke vastlegging is tevens van belang in geval van een mogelijk dreigend faillissement.

• Stel altijd een goede leningsovereenkomst of rekening-courantovereenkomst op

De afgelopen periode is er in fiscaal land veel discussie over de duiding van leningen en rekening-courantposities tussen vennootschappen onderling maar ook met de DGA. Als er sprake is van een onzakelijke lening, kan dat grote (veelal) negatieve gevolgen hebben. Om te voorkomen dat een lening of rekening-courantpositie als onzakelijk kan worden aangemerkt, is het van groot belang  dat een schriftelijke overeenkomst met voldoende zakelijke voorwaarden aanwezig is.

• Vraag BTW voor niet-betalende debiteuren terug

Hebt u cliënten die uw facturen niet meer zullen betalen? De BTW op die facturen hebt u al betaald aan de belastingdienst. Deze BTW kunt u (onder voorwaarden) terugvragen van de belastingdienst. Dit is nu nog mogelijk binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin u weet dat uw klant niet zal betalen. Vanaf 1 januari a.s. kunt u deze BTW in de aangifte terugvragen (nu is nog een separaat schriftelijk verzoek noodzakelijk). Dit kan dan 1 jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Maar mogelijk is het toch verstandig om nog dit jaar wel een apart verzoek in te dienen om BTW versneld terug te vragen op vorderingen die u echt niet meer kunt innen.

• Wees kritisch op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf

De regels over de belastingrente zijn flink gewijzigd. Voor de inkomstenbelasting bedraagt deze 4% en voor de vennootschapsbelasting tenminste 8%. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli volgens op het belastingjaar. Wees daarom kritisch op uw voorlopige aanslag en dien eventueel voor 1 mei 2017 een verzoek in om een voorlopige aanslag over het jaar 2016 te betalen.

• Past u de werkkostenregeling juist toe en benut u de mogelijkheden?

Hebt u de vrije ruimte (1,2% van de fiscale loonsom) volledig benut? Maakt u gebruik van de onbelaste gerichte vrijstellingen? Maakt u gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400,00 per persoon per jaar? Hebt u de regeling goed verwerkt in uw administratie?

• Hoe om te gaan modelovereenkomsten opdrachtnemer(s)?

De VAR is afgeschaft en vervangen door de Wet derugulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Ondanks dat de belastingdienst nog niet actief handhaaft en er nog steeds veel onduidelijkheden zijn, is het verstandig om de zelfstandigheid van uw opdrachtnemers kritisch te beoordelen om zodoende geen naheffing loonheffingen te krijgen. Ondanks het feit dat de DBA wederom is uitgesteld, is het goed dat u laat zien dat u zich inspant om te komen tot een juiste overeenkomst en werkwijze.

• Hoe om te gaan met pensioen in eigen beheer?

Het pensioen in eigen beheer voor de DGA en zijn partner wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. U moet uiterlijk op 31 maart 2017 beslissen wat u hiermee gaat doen. Hiertoe zijn door de wetgever meerdere opties aangereikt. Indien u pensioen in eigen beheer opbouwt dan wel hebt opgebouwd, zullen wij samen met u en uw partner beoordelen wat de beste optie is.

• Voorkom bijtelling bestelauto’s voor personeel

Stelt u bestelauto’s ter beschikking aan uw personeel? Mogelijk is een bijtelling voor privégebruik van toepassing. Deze bijtelling kan mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld als u met de  werknemer een overeenkomst afsluit dat deze de bestelauto niet privé mag gebruiken. Het privégebruik moet dan wel onmogelijk worden gemaakt en u moet dit controleren. Ook andere mogelijkheden kunnen van toepassing zijn.

• Schenken in 2016 of 2017?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.00. In veel gevallen is het aan te bevelen om te wachten met een schenking tot in het nieuwe jaar. U kunt de vrijstelling van € 100.000 ook al in 2016 gebruiken door te lenen: de vrijstelling geldt ook voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Door in 2016 een bedrag van € 100.000 (minder mag natuurlijk ook) voor de eigen woning, kan ditzelfde bedrag in 2017 of later vrijgesteld geschonken worden ter aflossing van de lening.

Hebt u voor het jaar 2010 al gebruik gemaakt van de toenmalige verhoogde vrijstelling? Dan kunt u beter nog wel in 2016 al schenken.

• Beoordeel uw vermogenspositie in box 3

In box 3 hoeven zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt niet te worden aangegeven. Het kan lonen om nieuwe inboedel, een auto, een boot of juwelen nog dit jaar aan te schaffen. U hoeft deze zaken dan niet mee te nemen in box 3 per 1 januari 2017.

• Is uw testament nog up-to-date?

U doet er goed aan om uw testament regelmatig te laten controleren. De wetgeving is in de laatste jaren meerdere malen gewijzigd, en mogelijk uw persoonlijke situatie en wensen ook.

• Is een testament bij leven aan te bevelen?

In een levenstestament bepaalt u wie uw (financiële) zaken regelt of medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie. Zoals het woord al zegt, geldt dit testament tijdens leven, maar kan dit veel familiaire problemen voorkomen.