Verlies op afboeking rekening-courant deels aftrekbaar

De vraag of sprake is van een onzakelijke lening moet worden beoordeeld ten tijde van het aangaan van de geldlening. Ook kan een geldlening gedurende haar looptijd onzakelijk worden door onzakelijk handelen van de crediteur. Bij een rekening-courantverhouding zal bij elke geldverstrekking moeten worden beoordeeld of deze geldverstrekking zakelijk is.

Een dga was sinds 2010 samen met twee andere dga’s bestuurder en aandeelhouder van een holding. Deze holding hield alle aandelen in een B.V. die zich bezighield met de exploitatie van een schoenen-en riemenwinkel. In 2013 verslechterde de financiële positie van de schoenen- en riemenwinkel en uiteindelijk werd deze B.V. ontbonden. De dga had een rekening-courantverhouding met de holding. In 2012 verstrekte hij in rekening-courant aan de holding een bedrag van € 16.000 met omschrijving ‘EV’. Verder vonden er gedurende de jaren 2010 tot en met 2012 diverse geringe boekingen plaats. In 2013 verstrekte de dga hogere bedragen in rekening-courant.

 

Afwaardering rekening-courant

In geschil bij Hof Den Bosch is de afwaardering van de rekening-courant bij de dga. Het hof beoordeelt de diverse afzonderlijke boekingen op hun zakelijkheid. Bij twee boekingen staat de omschrijving ‘EV’. Het hof veronderstelt dat dit staat voor eigen vermogen. Voor zover sprake is van de verstrekking in rekening-courant van eigen vermogen aan een B.V., kan de aandeelhouder hier geen verlies op nemen. Verder oordeelt het hof dat de stortingen in 2010 en 2011 beperkt van omvang zijn en dat het doen van beperkte verstrekkingen van gelden in rekening-courant gebruikelijk is. Verliesneming op deze verstrekking in rekening-courant is mogelijk. Voor de verstrekking van gelden in rekening-courant in 2013 ligt dit anders. Toen was duidelijk dat de holding en de werkmaatschappij geen verhaal meer konden bieden vanwege de slechte financiële resultaten. Ook kon volgens het hof geen rente worden vastgesteld om het aanzienlijke debiteurenrisico te compenseren, anders dan een winstdelende rente. De dga kon geen afwaarderingsverlies nemen op dit gedeelte van de rekening-courantvordering.

 

Wetten: art. 3.90 en 3.92 lid 1 Wet IB 2001

Meer informatie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 februari 2019 (gepubliceerd 10 mei 2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:642

Bron @Taxence