Uitfaseren Pensioen Eigen Beheer (PEB) wordt mogelijk vanaf 1 april 2017

pensioen_in_eigen_beheer.jpg
Op 20 december 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer op de valreep gevraagd om de stemming over het wetsvoorstel voor uitfaseren van het pensioen in eigen beheer uit te stellen. Dit naar aanleiding van een antwoord dat hij had gegeven bij de behandeling van het wetsvoorstel. Eenvoudig gezegd zou er bij afkoop van het pensioen in eigen beheer of bij omzetting in een oudedagsreserve ineens een aanzienlijke aftrekpost ontstaan in verband met toekomstige indexatielasten.

Het budgettaire gevolg werd door sommigen op € 5 miljard ingeschat. Op verzoek van Wiebes werd de stemming daarom uitgesteld. Hij zou nader onderzoek doen naar de gevolgen van zijn opmerking en desnoods met een nader wetsvoorstel (een novelle) reparaties aanbrengen.

Op 23 januari is deze novelle aangeboden aan de Tweede Kamer. Als alles goed verloopt, dan stemt de Tweede Kamer op 9 februari over dit wetsvoorstel en de Eerste Kamer op 7 maart. Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer wordt dan mogelijk per 1 april 2017. De extra tijd die al was gegund om bepaalde zaken te regelen (zoals het premievrij maken van pensioen of terughalen extern verzekerd pensioen) wordt eveneens met drie maanden opgeschoven tot 1 juli 2017. Andere maatregelen (zoals het vervallen van de zogenoemde doorwerkvereiste) treden wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking.

De aftrekpost waar het allemaal om draaide kan zich nu alleen nog voor doen in de volgende situatie:

  • er is sprake van extern eigen beheer. Ofwel de pensioenvoorziening wordt opgebouwd bij een andere BV dan de BV waar de DGA in dienst is;
  • er is al een actiefpost gevormd voor de toekomstige indexatielast en dat is gedaan in een aangifte vennootschapsbelasting die voor Prinsjesdag 2016 (20 september 2016) is ingediend.

Voor actiefposten die voor 20 september 2016 al op de balans stonden wordt aftrek wel mogelijk gemaakt. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer mag dat de aftrekpost ineens genomen worden. En bij omzetting in een oudedagsverplichting mag dat gefaseerd (vanaf moment omzetting tot aan 87 jaar).

De andere maatregelen in de novelle betreffen aanpassingen in verband met de opgeschoven datum van inwerkingtreding. Tot 1 april 2017 is nog steeds pensioenopbouw in eigen beheer mogelijk. Ook is een anti-misbruik bepaling aangepast. De pensioenopbouw over 2016 en 2017 gezamenlijk mag nu maximaal 150% hoger zijn dan de opbouw over 2015.

Het Ministerie van Financiën heeft met alle koepelorganisaties (waaronder het bestuur en bureau vaktechniek van NOAB) een constructief overleg gevoerd over de novelle, waar ook andere knelpunten zijn besproken. Over deze knelpunten volgt mogelijk nog een zogenoemd Vraag- en Antwoord besluit, waarin praktische zaken voor de uitvoeringspraktijk aan de orde komen.

 

Bron : Noab