Kosten renteswap geen aftrekbare kosten eigen woning

Volgens de Hoge Raad moet men het begrip aftrekbare kosten beperken tot de rente van schulden en de daaronder begrepen kosten van geldleningen. Tot die rente of kosten behoren niet de vergoedingen betaald voor een in samenhang met de herfinanciering eigenwoningschuld aangegane swapovereenkomsten.

Een man had zijn lopende leningen voor zijn woning overgesloten. Op de nieuwe kredietovereenkomst betaalde de man een variabele rente en een zogenoemde forward starting interest rate swap. De forward starting interest rate swap bracht de man in aftrek als kosten eigen woning. Hof Den Haag 7 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4215 oordeelde dat de geldleningsovereenkomsten en swapovereenkomsten in onderling verband en samenhang moesten worden bezien. De variabele rente op de geldleningen en de vergoedingen voor de swapovereenkomsten resulteerden in feite in een jaarlijks vaste rente. Volgens het hof waren daarom zowel de variabele rentekosten als de kosten van de swapovereenkomsten te beschouwen als aftrekbare kosten van geldleningen voor een eigen woning.

 

Kosten swapovereenkomst niet aftrekbaar

De Hoge Raad is het niet eens met het hof. Het begrip aftrekbare kosten eigen woning moet men beperkt uitleggen. Tot de aftrekbare kosten kunnen uitsluitend die kosten worden gerekend die rechtstreeks voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van de eigenwoningschuld. Tot die kosten behoren bijvoorbeeld taxatiekosten, afsluitprovisies en hypotheekaktekosten. De door de man voor de swapovereenkomsten betaalde bedragen werden niet tot voornoemde kosten gerekend. Hoewel partijen bij het aangaan van de herfinanciering een samenhang hadden bedoeld tussen de overeenkomsten van geldlening en de swapovereenkomsten, biedt die samenhang onvoldoende grond om de kosten van renteswaps als aftrekbare rente of aftrekbare kosten eigen woning in aanmerking te nemen, aldus de Hoge Raad.

 

Wet: artikel 3.120 Wet inkomstenbelasting 2001

Meer informatie: Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1327

bron @Taxence