Handboek Vooroverleg Belastingdienst openbaar

De Belastingdienst heeft het Handboek Vooroverleg 2018 openbaar gemaakt. Het Handboek schetst de kaders zoals vastgelegd in het Besluit fiscaal bestuursrecht.

De Belastingdienst biedt in individuele gevallen belanghebbenden de mogelijkheid met de inspecteur vooroverleg te voeren en zodoende een standpunt te verkrijgen over voorgenomen (of al verrichte) handelingen. In het BFB is opgenomen dat vooroverleg niet bedoeld is om zekerheid te verkrijgen als de toepassing van het recht rechtstreeks volgt uit openbare rechtsbronnen. Met andere woorden, als de betreffende wet- en regelgeving duidelijk is en daaruit rechtstreeks blijkt hoe het antwoord op de vraag van belanghebbende moet luiden, leent de vraag zich niet voor vooroverleg.

Grenzen

Verder wil de Belastingdienst vooraf het standpunt van de belanghebbende helder hebben. Het geven van zekerheid vooraf is geen doel op zich van de Belastingdienst. Het is dan ook niet nodig in vooroverleg zekerheid vooraf te geven als de grenzen van de wet worden opgezocht, of gekunstelde situaties worden voorgelegd die geen oorsprong vinden in reële bedrijfseconomische gebeurtenissen maar waarbij de (rechts)handelingen louter omwille van de fiscaliteit lijken te zijn voorgenomen.

In de loop van 2019 verschijnt een nieuwe versie van het Handboek.

Meer informatie: Besluit op Wob-verzoek over Handboek Vooroverleg, 28 maart 2019

Bron @Taxence