De data-speurtocht van de Belastingdienst

De Belastingdienst mag in beginsel alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de belastingheffing opvragen. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op Kamervragen.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht  ‘Gaat de Belastingdienst te ver in de data-speurtocht?’ op 15 november 2018.

De wettelijke regelingen voorzien in zogenoemde informatiebevoegdheden van de inspecteur. De bevoegdheden zijn ruim. In beginsel mag alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de

belastingheffing worden opgevraagd, zodat de Belastingdienst de juiste belasting kan heffen.

Snel geeft aan dat het daarom van groot belang dat er voor de afweging tussen

informatiebevoegdheden en het recht op privacy sterke waarborgen gelden. De Belastingdienst hanteert bij het maken van de keuze tot het opvragen van informatie bij nieuwe informatiebronnen, een afweging tussen de belangen van de Belastingdienst c.q. de inspecteur en de belangen van de belastingplichtige, de criteria die volgen uit het privacyrecht, zoals doelbinding, noodzaak en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Museumkaart

Voor wat betreft het opvragen van gegevens van een museumkaarthouder, antwoordt Snel dat het hier om een specifiek geval ging.

Naar aanleiding van de detectie van verhuld vermogen heeft de Belastingdienst in 2017 voor ruim € 200 miljoen belastingaanslagen (belasting + boete + heffingsrente) opgelegd.

Meer informatie: Kamerbrief over vragen data-speurtocht Belastingdienst, 31 januari 2019

Bron @Taxence