AFM en DNB willen internationale regulering van crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarin hij ingaat op het rapport van de toezichthouders AFM en DNB over regulering van crypto’s.

De AFM en DNB komen in hun advies tot de conclusie dat crypto’s inderdaad significante risico’s meebrengen, vooral op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zien zij de risico’s met betrekking tot de kwetsbaarheid voor misleiding, fraude, oplichting, manipulatie en

cybercriminaliteit.  De impact van de risico’s op Nederlandse consumenten lijkt momenteel minder groot dan begin 2018, als gevolg van de afgenomen interesse in crypto’s en omdat consumenten zich steeds meer bewust lijken van de grootste risico’s. Tegelijkertijd zien zij de potentie van bepaalde functionele toepassingen van crypto’s en hun achterliggende technologieën voor de financiële sector.

 

Internationale afspraken

De toezichthouders adviseren geen nationale regelgeving in te voeren ten aanzien van consumentenbescherming, omdat dit geen significante bijdrage levert aan het verminderen van de risico’s voor consumenten in Nederland. Zij komen tot deze conclusie mede gelet op het digitale en grensoverschrijdende karakter van crypto’s, het relatief kleine aantal Nederlandse cryptodienstverleners en het ontbreken van een internationaal afgestemd kader ten aanzien van consumentenbescherming. Ook geven ze aan dat het effectiever is om de cryptomarkten te blijven monitoren, bij te blijven dragen aan een juiste risicoperceptie bij consumenten en actief mee te werken aan internationale initiatieven om de risico’s van crypto’s aan te pakken.

Vergunningsplicht

Gezien het hoge risico van crypto’s op witwassen en terrorismefinanciering wil minster Hoekstra een vergunningsplicht voor aanbieders van omwisseldiensten tussen crypto’s en fiat geld, en bewaarportemonnees voor crypto’s. Deze vergunningsplicht is onderdeel van het wetsvoorstel ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn, dat op 11 december 2018 ter openbare consultatie is voorgelegd. De vergunning is specifiek gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. DNB wordt aangewezen als toezichthouder.

 

Aanpassing Europese regels

Daarnaast bevelen de toezichthouders aanpassingen van Europese regels aan om financieringsvormen waarbij crypto’s gebruikt worden onder de relevante regels voor ondernemingsfinanciering te brengen. Om beter toezicht te kunnen houden op financieringsvormen waarbij crypto’s gebruikt worden. adviseren de toezichthouders het Nederlandse effectenbegrip in lijn te brengen met de definitie in de richtlijn Markten voor financiële instrumenten II (MiFID II). In oktober 2018 is op de plenaire vergadering van de FATF besloten om crypto’s onder de FATF-aanbevelingen te brengen, wat betekent dat aanbieders van diensten gerelateerd aan crypto’s wereldwijd onder integriteitstoezicht gebracht gaan worden. Deze afspraken gaan verder dan de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Zo zullen crypto-naar-crypto omwisseldiensten en financiële diensten aan partijen die ICO’s organiseren ook onder integriteitstoezicht gebracht worden. De FATF komt in juni 2019 met verdere guidance over de invulling van deze beslissing, zodat er meer duidelijkheid komt over de benodigde aanpassingen die gedaan moeten worden aan de hand van de FATF-aanbevelingen.

Meer informatie: Antwoorden op Kamervragen advies toezichthouders regulering crypto’s 18 januari 2019

Bron @Taxence