Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling

Staatssecretaris Snel informeert de Kamer over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling.

In deze brief doet de staatssecretaris een aantal verbetervoorstellen. Een van de punten is het zogenaamde slimme invulscherm voor de giftenaftrek. In plaats van de betreffende organisatie zelf te omschrijven, moet de belastingplichtige instellingen met een ANBI-status uit een lijst selecteren. De invoeringstermijn hangt af van een uitvoeringstoets. Andere voorstellen zijn een versoepeling van de liquidatiebepaling, verduidelijkingen van het bestedingscriterium en afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften.

Automatische toekenning ANBI-status

Verder zal conform het verzoek in een motie de automatische toekenning van de ANBI-status worden beperkt tot publiekrechtelijke lichamen in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening/communicatie voor met name de kleinere ANBI’s die vaak werken met vrijwilligers. Snel overweegt de integriteitseis aan te passen in lijn met de verbeteringen in de VOG-systematiek. Voor transparantie over donaties, een punt dat nogal veel reacties opriep, verwijst Snel naar het Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Waar wetgeving nodig is, is de staatssecretaris van plan deze tijdig bij de Tweede Kamer in te dienen met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2021.

Meer informatie: Kamerbrief over de uitwerking van de verbeteropties voor de giftenaftrek en de ANBI-regeling, 28 maart 2019

Bron @Taxence